Nils Malmgren Lim 250 0,5 kg

285,00 kr / st

NM Lim 250 är ett epoxibaserat s.k. allroundlim utan lösningsmedel med mycket god vidhäftning till de flesta material, även teak.

1 i lager (kan restnoteras)

Lagersaldo uppdateras en gång per dygn och är endast en uppskattning.

Artikelnr: 00235 Kategorier: ,

Beskrivning

Ytor som skall limmas måste vara absolut rena från olja, damm, kemikalier etc. Hoplimmade detaljer behöver endast fixeras, någon press är inte nödvändig. Vid limning av trä eller andra sugande material måste man först mätta ytorna med lim (eventuellt kan man tillsätta NM Filler 51 som limfyllning). Risken är annars stor för att limmet i fogen försvinner in i de hopfogade ytorna. Ett snabbt sätt att mätta t.ex. trä är att påföra lim på båda ytorna som skall fogas samman, och därefter värms limmet på ytorna med varmluftspistol eller hårtork. Limmets viskositet sjunker då kraftigt och påskyndar mättnaden. Mer lim påförs och ytorna läggs samman.

Limmet är vattenfast och missfärgar ej.

Säkerhetsinformation – NM Lim 250

Varning
Innehåller epoxiförening. Kan orsaka allergisk reaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelser
Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik utsläpp till miljön. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren lämnas till återvinningsstation.

Säkerhetsinformation – NM Härdare 140

Fara
Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelser
Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN. Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. Innehållet/behållaren lämnas till återvinningsstation.

Ytterligare information

Volymvikt 0,6 kg
Tillverkare

Bas

NM Lim 250

Härdare

NM Härdare 140

Blandningsförhållande

Mest flexibel:
100 – 100 viktdelar bas/härdare

Hårdast:
100 – 55 viktdelar bas/härdare

Densitet

1100 kg/m³

Viskositet

12 Pa∙s

Potlife 100 g, 20°C

60 minuter

Vidhäftningshållfasthet

Järnplåt mot järnplåt: 22 N/mm²

Draghållfasthet

60 MPa

Böjhållfasthet

90 MPa

E‐modul (böj)

2 GPa

TG

50°C

Lägsta härdningstemperatur

+4°C

Kulör

Transparent

Rengöring

Verktyg görs rent med aceton