Nils Malmgren Spackel 206 Lätt 1,9 kg

635,00 kr / st

NM Spackel 206 Lätt är mycket lättspacklad och lättslipad. NM Spackel 206 Lätt innehåller mikrobalonger vilket ger spacklet en låg densitet. Ytstrukturen efter slipning känns slät, men i förstoring framträder den närmast som en fint blästrad yta. Satsstorlek: Bas + Härdare = 1,9 kg. Ungefär 1,4 liter.

2 i lager (kan restnoteras)

Lagersaldo uppdateras en gång per dygn och är endast en uppskattning.

Artikelnr: 00236 Kategorier: ,

Beskrivning

Säkerhetsinformation – NM Spackel 206 Lätt

Varning
Innehåller epoxiförening. Kan orsaka allergisk reaktion. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelser
Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik utsläpp till miljön. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren lämnas till återvinningsstation.

Säkerhetsinformation – NM Härdare 207

Fara
Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan orsaka allergisk reaktion.
Skyddsangivelser
Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till återvinningsstation.

Ytterligare information

Volymvikt 2 kg
Tillverkare

Bas

NM Spackel 206 Lätt

Härdare

NM Härdare 207

Blandningsförhållande

100 – 18,8 viktdelar bas/härdare

Densitet

1360 kg/m³

Viskositet

Tixotrop

Potlife 100 g, 20°C

30 minuter

Tryckhållfasthet

30 MPa

Draghållfasthet

12 MPa

Vattenabsorbtion

3 %

TG

53°C

Kulör

Ljusgrå

Rengöring

Verktyg görs rent med aceton