Epifanes blank klarlack

210,00 kr610,00 kr / st

Epifanes Klarlack är en traditionell högglanslack som är baserad på en blandning av modifierad linolja, kinesisk träolja och fenol resiner. Epifanes Klarlack tränger djupt in i trät och har ett effektivt UV-filter

Lagersaldo uppdateras en gång per dygn och är endast en uppskattning.

Artikelnr: 0400x Kategori: Etiketter: ,

Beskrivning

Denna lack är relativt elastisk och ger ett mycket bra skydd mot vatteninträngning. Epifanes Klarlack är därför fördelaktig att använda på alla träkonstruktioner av massivt trä, plywood eller fanér över vattenlinjen. Epifanes Klarlack flyter ut bra, bygger mycket för varje strykning och har en enastående långvarig glans. Epifanes Klarlack är mycket slitstark och har god motståndskraft mot alla klimatiska förhållanden.

Rekommenderat användningsområde: Allt trä över vattenlinjen – till interiör och exteriör – ex. båtskrov, båtdäck, överbyggnader, båtinteriörer, köksinredning, skrivbord, skåp, dörrar, matbord, trösklar, durkar, badplattformer, räckverk, handtag, trädgårdsmöbler, garageportar mm. Torktid vid 20°C och 65 % relativ luftfuktighet: Dammtorr efter 3 timmar. Kan slipas och överlackas efter 24 timmar. Vid högre eller lägre temperaturer förlängs eller förkortas dessa tider. Arbetsmiljö: Temperatur på lack, underlag och i luften bör inte vara lägre än 8°C vid påstrykning. Relativ luftfuktighet skall inte överstiga 85 %. Rekommenderad förtunning: Vid påstrykning med pensel/rulle: Epifanes Penselförtunning för enkomponentslack och färg. Vid sprutpåföring: Epifanes Sprutförtunning för enkomponentslack och färg. TäckförmågaCa 14 m²/Liter

Underlag: Torrt, obehandlat trä skall vara rengjort, avfettat och slipat (sandpapper nr. 180-240). Slipa träet i träfibrernas riktning tills träet blir rent och ”friskt” i färgen. Avlägsna allt damm med T-sprit. Fuktprocenten i träverket skall vara mindre än 15 %. Om önskvärt kan man betsa trät innan man påstryker lacken. Tidigare lackerade och oljade ytor skall vara torra, rengjorda, avfettade och slipade. Lackering på bart trä: Rekommenderat tillvägagångssätt: Tunna ut Epifanes Klarlack med Epifanes Förtunning för enkomponentslack och färg efter följande anvisningar: 1:a strykning: 50 % förtunnat, slipa ytan lätt med slippapper, nr. 220. 2:a strykning: 25 % förtunnat, slipa ytan lätt med slippapper, nr. 220. 3:e strykning: 15 % förtunnat, slipa ytan lätt med slippapper, nr. 280. 4-8:e strykning: 0-5 % förtunnat, slipa ytan lätt med torrt eller vått slippapper, nr. 360-400, eller finare.

Påstrykningstips: Blanda innehållet i behållaren väl före användning. Undvik att ”vispa” in luft i lacken. De tre första strykningarna skall påstrykas förtunnat för att fylla träporerna och skapa god vidhäftning till träets yta. Om man förtunnar lacken den första strykningen 50 % blir lacken fullständigt absorberad av träfibrerna. Träfibrerna kan då lyfta sig och bilda en ojämn yta. Efter att lacken har torkat är det därför viktigt att slipa försiktigt, så att man igen får en jämn yta innan man lägger på en ny strykning med lack. Stryk inte på lacken ”vått i vått”, och undvik tjocka lager, då detta kan medföra dålig torkning. Påför inte så mycket lack att lacken rinner. Lackera inte i direkt solljus eller stark vind, då lösningsmedel under dessa förhållanden avdunstar fortare och gör lacken mindre flytande och smidig. Var observant på temperaturförändringar och daggfall. Använd alltid en förstklassig mjuk och ren pensel eller en bra roller ex. mohair, eller skumgummi. Vi rekommenderas också att använda skumfördrivare (skumgummipensel) för att jämna ut lacken efter påstrykning med pensel/rulle. Låt lacken torka väl och mattslipa mellan varje strykning. På bart trä rekommenderas det att lägga 6-7 strykningar. Områden som är utsatta för extra stort slitage lackeras 2 extra gånger. Vid låg och hög temperatur rekommenderas att tunna ut lacken ca 5-10 % med Epifanes Förtunning för enkomponentslack eller Epifanes Easy-Flow Impregneringsolja (5-15%). Vid iblandning av Easy-Flow förlängs torktiden för lacken väsentligt. Lackering och underhåll av tidigare lackerat trä: Epifanes Klarlack kan användas till underhåll av alla en- eller tvåkomponentslacksystem. Konventionell luftsprutning: • Vol. % förtunning: 15-20 % • Munstycke: 1,5-1,8 mm • Tryck (Bar): 2-3.

Säkerhetsinformation

Varning
Brandfarlig vätska och ånga. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser
Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Innehåller kobolt bis (2-etylhexanoat), 2-butanonoxim . Kan orsaka en allergisk reaktion.

Ytterligare information

Volymvikt N/A
Tillverkare

Volym

250 ml, 500 ml eller 1 liter

Täckförmåga

Ca 14 m² / liter

Verktyg

Pensel eller spruta

Övermålningstid

24 timmar vid 20°C och 65 % relativ luftfuktighet