Epifanes Classic Mahogny bets 500 ml

277,00 kr / st

Classic Mahogny Bets är en ljusäkta specialbets för klassiska mahognybåtar, men går också med fördel att använda till exempelvis möbler, inredningssnickerier mm – ute såväl som inomhus. Betsen framhäver mahognyns naturliga skönhet, färg och djup.

Tillfälligt slut i lager, kontakta oss för leveranstid.

Lagersaldo uppdateras en gång per dygn och är endast en uppskattning.

Meddela mig när varan finns åter i lager

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Artikelnr: 1-1397 Kategori:

Beskrivning

Trät måste vara torrt och rent före betsning. Vid behov avfettas underlaget med rödsprit eller sprutförtunning. Tidigare målade eller fernissade ytor renskrapas trärent.

Slipa ytan noga i träts fiberrikning med slippapper 80-180. Avlägsna allt damm omsorgsfullt, gärna med ”klibbduk”. Var noga med underarbetet!

Vi rekommenderar att betsen får torka min 2-timmar vid 20°C, före man påför den önskade oljan eller fernissan. Vid lägre temperatur förlängs denna tid. Vid lackering med tvåkomponentlack, låt betsen torka 2-3 dagar.

Säkerhetsinformation

Fara
Brandfarlig vätska och ånga. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelser
Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Innehåller aromatnafta, medeltung (Note-P) 50-100 %, 1-metoxi-2-propanol 2,5-10 %.

Ytterligare information

Volymvikt 0,4 kg
Tillverkarens artikelnr

Tillverkare