Epifanes Teaklack Superior blank 1 liter

683,00 kr / st

Teaklack Superior är en traditionell högglanslack som är baserad på en blandning av modifierad linolja, kinesisk träolja, fenol resiner och krita. Teaklack Superior är avsedd till alla förekommande träslag som ex mahogny m fl. Speciellt rekommenderas produkten för oljehaltiga träslag som teak, amerikansk furu osv.

3 i lager (kan restnoteras)

Lagersaldo uppdateras en gång per dygn och är endast en uppskattning.

Artikelnr: 04002 Kategori: Etiketter: ,

Beskrivning

Lacken har utmärkt fästförmåga till teak och andra olje- och hartshaltiga träslag som först är rengjorda och slipade. Teaklack Superior tränger djupt in i träet och har ett effektivt UV-skydd mot solljus och andra klimatiska omständigheter. Lacken ger en varm och djup glans. Epifanes Teaklack Superior ser lite ”mjölkvit” ut i behållaren, men torkar till en helt klar och mycket blank motståndskraftig yta.

Allt trä ovanför vattenlinjen – interiör och exteriör – ex skrov, båtdäck, durkar, sittbänkar, båtinteriörer, köksinredning, skrivbord, skåp, dörrar, matbord, trösklar, badplattformar, handtag, räckverk, trädgårdsmöbler, garageportar etc. Torktid vid 20°C och 65 % relativ luftfuktighet: Dammtorr efter 3 timmar, kan slipas och överlackeras efter 24 timmar. Vid högre eller lägre temperaturer förlängs eller förkortas dessa tider. Appliceras nytt lager inom 72-timmar krävs ej mellanslipning! Rekommenderad förtunning: Vid påstrykning med pensel/roller: Epifanes Penselförtunning för enkomponentlack och färg. Vid sprutlackering: Epifanes Sprutförtunning för enkomponentlack och färg. Täckförmåga: Ca 12 m² per liter.

Torrt, obehandlat trä skall vara rengjort, avfettat och slipat (sandpapper nr.180-240). Avlägsna allt damm. Använd T-sprit, inte vatten, till detta. Fuktprocenten i träverket skall vara mindre än 15 %. Tidigare lackerade och oljade ytor skall vara torra, rengjorda, avfettade och slipade. Arbetsmiljö: Temperatur på lack, underlag och i luften bör inte vara lägre än 8°C vid påstrykning. Relativ luftfuktighet skall inte överstiga 85 %.

Lägg alltid tunna lager, och låt lacken torka väl mellan varje strykning. Pga. lackens unika sammansättning är det inget krav att slipa mellan varje strykning om påföljande lager läggs på inom 72 timmar. Det bör totalt läggas 6-7 strykningar. Lackering av teak och andra feta träslag: På rent trä – lägg på första strykningen utspädd med 25% förtunning. Stryk på de nästa 4-5 lagren förtunnat med 0-5 % förtunning. Låt lacken torka 24 timmar vid 20°C mellan varje strykning. Lackering av Mahogny och andra ”icke-feta” träslag: På rent trä – lägg på första strykningen utspätt med 50 % förtunning. Låt lacken torka 24 timmar vid 20°C, och slipa med torrt sandpapper nr. 240. Lägg på andra strykningen utspätt med 25 % förtunning. Låt lacken torka 24 timmar, och slipa med torrt sandpapper nr. 320. Lägg tredje strykningen utspätt med 10 % förtunning. Totalt bör det läggas minst 6 strykningar. De sista strykningarna spädes med 0-5 % förtunning. Låt det gå 24 timmar mellan varje strykning vid 20°C. För maximalt perfekt finish rekommenderas det att slipa med vått sandpapper nr. 400 före påstrykning av det sista lagret. Underhåll av lackerade ytor: När du ser att glansen på en lackerad yta börjar avta – tvätta ytan med T-röd, torka ytan, slipa med torrt sandpapper nr. 320, avlägsna damm med T-sprit och lägg 1-2 strykningar med Epifanes Teaklack Superior. Denna lack kan överlackeras med Epifanes Matt Teaklack, Epifanes Klarlack eller Epifanes Sidenmatt Interiörlack. Konventionell luftsprutning: Vol. % thinner: 15-20 • Munstycke: 1,5-1,8 mm • Tryck (Bar): 2-3

Säkerhetsinformation

Varning
Brandfarlig vätska och ånga. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser
Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Innehåller kobolt bis (2-etylhexanoat), 2-butanonoxim . Kan orsaka en allergisk reaktion.

Ytterligare information

Volymvikt 1 kg
Tillverkarens artikelnr

Tillverkare

Volym

1000 ml

Täckförmåga

Ca 12 m² / liter

Verktyg

Pensel eller spruta

Övermålningstid

24 timmar vid 20°C och 65 % relativ luftfuktighet