Epifanes Teaklack Superior sidenmatt 500 ml

377,00 kr / st

Teaklack Superior sidenmatt är en traditionell lack som är baserad på en blandning av modifierad linolja, kinesisk träolja, fenol resiner och krita. Teaklack Superior sidenmatt är avsedd till alla förekommande träslag som ex mahogny m fl. Speciellt rekommenderas produkten för oljehaltiga träslag som teak, amerikansk furu osv.

1 i lager

Lagersaldo uppdateras en gång per dygn och är endast en uppskattning.

Artikelnr: 8718531362028 Kategori:

Beskrivning

Säkerhetsinformation

Varning
Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelser
Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta
kläder. Skölj huden med vatten/duscha. Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Innehåller kobolt bis (2-etylhexanoat), 2-butanonoxim . Kan orsaka en allergisk reaktion.

Ytterligare information

Volymvikt 0,65 kg