International Båtbets Intersatin 375 ml

289,00 kr / st

Båtbets är en mahognybets för betsning av trä som tränger in på djupet. Bleks inte och kan användas både ut- och invändigt. Används under eller blandas i 1- och 2- komponentslacker.

  • Lämplig för alla träslag, ut- och invändigt
  • Kan blandas med våra fernissor (enligt rekommendation) för att nyansera fernissan
  • Bleks inte och tränger in på djupet

2 i lager (kan restnoteras)

Lagersaldo uppdateras en gång per dygn och är endast en uppskattning.

Artikelnr: 04210 Kategori:

Beskrivning

Säkerhetsinformation

 

Fara
Brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser
Läs etiketten före användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Använd skyddshandskar. Använd ögon- eller ansiktsskydd. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik utsläpp till miljön. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller dusch. VID HUDKONTAKT: Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Förvaras svalt. Innehållet/behållaren lämnas som avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter.
Innehåller Innehåller sodium bis[methyl [7-hydroxy-8-[[2-hydroxy-5-mesylphenyl]azo] -1-naphthyl]carbamato(2-)]chromate(1-) och sodium bis[2-(3-chlorophenyl)-2, 4-dihydro-4-[[2-hydroxy-5-mesylphenyl]azo]-5-methyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]
chromate(1-). Kan orsaka en allergisk reaktion.

Ytterligare information

Volymvikt 0,4 kg
Tillverkarens artikelnr

Tillverkare

Användningsområde

Ovan vattenlinjen invändigt och utvändigt

Glans

Matt glans

Underlag

Trä

Appliceringsmetod

Pensel

Rekommenderat antal skikt

1-3