International Goldspar Satin

419,00 kr / st

Goldspar Satin är en enkomponent fernissa för invändigt bruk som torkar snabbt, vilket minimerar damm i ytan. Denna traditionella fernissa ger en tålig halvmatt yta som även är resistent mot mildare syror och alkaliska ämnen.

  • En halvmatt polyuretanfernissa främst avsedd för invändigt bruk
  • Resistent mot mildare syror och alkalier
  • Snabbtorkande för minskad risk att damm fastnar i ytan innan den är torr

Lagersaldo uppdateras en gång per dygn och är endast en uppskattning.

Artikelnr: 0402x Kategori: Etiketter: ,

Beskrivning

Säkerhetsinformation

 

Varning
Brandfarlig vätska och ånga. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser
Läs etiketten före användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Använd skyddshandskar. Använd ögon- eller ansiktsskydd. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik utsläpp till miljön. Inandas inte ånga. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller dusch. Förvaras svalt. Innehållet/behållaren lämnas som avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter
Innehåller Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics nafta (petroleum), väteavsvavlad tung.

Ytterligare information

Volymvikt N/A
Tillverkare

Tillverkarens artikelnr

Användningsområde

Ovan vattenlinjen
Invändigt ruff/lister

Glans

Halvmatt

Underlag

Trä

Appliceringsmetod

Pensel eller rulle

Rekommenderat antal skikt

3

Täckförmåga

10,3 m²/liter