International Original fernissa 750 ml

249,00 kr / st

Original är en traditionell enkomponent fernissa för både in-och utvändig användning. Detta är en hållbar fernissa som är lätt att använda.

  • Blank fernissa som ger en ljus finish, speciellt lämplig för ljusa träslag
  • Utmärkt utflytning, flexibilitet och glanshållning
  • Passar för invändig och utvändig användning samt över befintlig fernissa

2 i lager

Lagersaldo uppdateras en gång per dygn och är endast en uppskattning.

Artikelnr: 04016 Kategori: Etiketter: ,

Beskrivning

Säkerhetsinformation

 

Varning
Brandfarlig vätska och ånga. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelser
Läs etiketten före användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Använd skyddshandskar. Använd ögon- eller ansiktsskydd. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller dusch. VID HUDKONTAKT: Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Förvaras svalt. Innehållet/behållaren lämnas som avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter. Bär lämpligt andningsskydd när ventilationen är otillräcklig.
Innehåller Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics Hydrocarbons, terpene processing by-products.

Ytterligare information

Volymvikt 0,8 kg
Tillverkarens artikelnr

Tillverkare

Användningsområde

Ovan vattenlinjen
Utvändig överbyggnad/reling/lister
Invändigt ruff/lister

Glans

Högblank

Underlag

Trä

Appliceringsmetod

Pensel eller rulle

Rekommenderat antal skikt

3

Täckförmåga

11,7 m²/liter