International Woodskin 750 ml

359,00 kr / st

Woodskin är en enkomponent olje- hybrid fernissa med en naturlig halvblank yta. De mikroporösa egenskaperna låter träet andas. Woodskin är lätt att applicera och tränger in i träets porer vilket ger en flexibel produkt.

  • Den naturliga teakkulören framhäver träets skönhet.
  • Lämplig för alla träslag, även feta träslag som teak och iroko.
  • Inget behov av slipning mellan skikten. Ingen risk för sprickor eller flagor.

1 i lager

Lagersaldo uppdateras en gång per dygn och är endast en uppskattning.

Artikelnr: 04030 Kategori:

Beskrivning

Säkerhetsinformation

 

Varning
Brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser
Läs etiketten före användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Använd skyddshandskar. Använd ögon- eller ansiktsskydd. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik utsläpp till miljön. Inandas inte ånga. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller dusch. VID HUDKONTAKT: Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Förvaras svalt. Innehållet/behållaren lämnas som avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter.
Innehåller Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics solventnafta (petroleum), medeltung alifatisk.

Ytterligare information

Volymvikt 0,8 kg
Tillverkare

Tillverkarens artikelnr

Användningsområde

Ovan vattenlinjen

Glans

Halvblank

Underlag

Trä

Appliceringsmetod

Pensel

Rekommenderat antal skikt

3

Täckförmåga

9 m²/liter