Hempel Silic Seal 750 ml

369,00 kr / st

Hempel’s Silic Seal är en tvåkomponent epoxi, som möjliggör byte från traditionell bottenfärg (antifouling) till Hempel’s Silic One Fouling Release System. Kan målas på befintlig traditionell bottenfärg i gott skick.

Tillfälligt slut i lager, kontakta oss för leveranstid.

Artikelnr: 1-1624 Kategori:

Beskrivning

Säkerhetsinformation – bas

Fara
Brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarliga ögonskador. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelser
Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Använd skyddshandskar. Använd ögon- eller ansiktsskydd. Får inte utsättas för värme, heta ytor,
gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik utsläpp till miljön. Undvik att inandas ånga. Tvätta grundligt efter
användning. Samla upp spill. VID INANDNING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. VID HUDKONTAKT: Tvätta
med mycket vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Förvaras inlåst. Förvaras på väl ventilerad plats. Behållaren ska vara väl tillsluten. Innehållet/behållaren lämnas som avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter.
Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma. Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Säkerhetsinformation – härdare

Fara
Brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarliga ögonskador. Skadligt vid inandning. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser
Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Använd skyddshandskar. Använd ögon- eller ansiktsskydd. Får inte utsättas för värme, heta ytor,
gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik utsläpp till miljön. Undvik att inandas ånga. Tvätta grundligt efter
användning. VID INANDNING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket
vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta
genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Innehållet/behållaren lämnas som avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter.
Innehåller xylen, polymer av C18-omättade fettsyra dimerer med talloljefettsyror och trietylentetramin, butan-1-ol 3,6-diazaoktanetylendiamin.

Mer information

Vikt 1.2 kg
Tillverkare

OEM nummer

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera ”Hempel Silic Seal 750 ml”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *