Rea!

Hagmans Gelcoat Filler 200 ml

149,00 kr / st

Vitt spackel på polyesterbas. För mindre skador i gelcoatskiktet på t.ex. båtar, surfingbrädor och plastkarosser, fungerar även utmärkt för skador på emalj och sanitetsporslin. Ytan slipas och poleras fram.

1 i lager (kan restnoteras)

Artikelnr: 8718531361229 Kategori: Etikett:

Beskrivning

Säkerhetsinformation – bas

Fara
Brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Misstänks kunna skada det ofödda barnet. Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.
Skyddsangivelser
Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden. Inandas inte ångor. Använd skyddshandskar/ögonskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök läkarhjälp vid obehag.

Säkerhetsinformation – härdare

Varning
Brandfarligt vid uppvärmning. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.

Mer information

Vikt 0.25 kg
Tillverkare

OEM nummer

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera ”Hagmans Gelcoat Filler 200 ml”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *