Hempel Epoxy Filler 130 ml

379,00 kr / st

Lättslipat 2-komponents epoxibaserat spackel för användning under/över vattenlinjen på glasfiber, plywood, stål och aluminium.

2 i lager (kan restnoteras)

Lagersaldo uppdateras en gång per dygn och är endast en uppskattning.

Artikelnr: 03070 Kategori:

Beskrivning

Säkerhetsinformation – bas

Varning
Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
Skyddsangivelser
Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Använd skyddshandskar. Använd ögon- eller ansiktsskydd. Undvik utsläpp till miljön. Undvik att
inandas ånga. Tvätta grundligt efter användning. Samla upp spill. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas som avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma. Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Säkerhetsinformation – härdare

Fara
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelser
Använd skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd eller ansiktsskydd. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill. VID INANDNING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID
FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast
GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Ytterligare information

Volymvikt 0,25 kg
Tillverkarens artikelnr

Enhet

Styck

Tillverkare