International Watertite 250 ml

365,00 kr / st

Ett snabbtorkande, mycket hårt och vattenbeständigt 2-komponent lösningsmedelfritt epoxispackel, i mattblå kulör. Idealiskt för plastpestreparation. Även mycket lämpligt på metall och plywood över och under vatten, samt trä under vatten. Fyller upp till 2 cm utan att rinna.

1 i lager (kan restnoteras)

Lagersaldo uppdateras en gång per dygn och är endast en uppskattning.

Artikelnr: 03042 Kategori:

Beskrivning

Säkerhetsinformation – part A

Varning
Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelser
Läs etiketten före användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Använd skyddshandskar. Använd ögon- eller ansiktsskydd. Undvik utsläpp till miljön. Inandas inte damm. Sök läkarvård om du mår illa. VID HUDKONTAKT: Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten. Innehållet/behållaren lämnas som avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter. Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Säkerhetsinformation – part B

Fara
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Misstänks kunna skada fertiliteten. Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelser
Läs etiketten före användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Inhämta särskilda instruktioner före användning. Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna. Använd skyddshandskar. Använd ögon- eller ansiktsskydd. Använd skyddskläder. Undvik utsläpp till miljön. Ät inte, drick inte och rök inte när du  använder produkten. Inandas inte gas, ånga eller sprej. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller dusch. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID HUDKONTAKT: Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Kontakta genast  GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas som avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter.

Ytterligare information

Volymvikt 0,44 kg
Tillverkarens artikelnr

Tillverkare

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”International Watertite 250 ml”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *