Teroson UP 230 elastiskt spackel

319,00 kr / st

Teroson UP 230 elastiskt spackel för övermålningsbara plastreparationer. Reparerar bucklor, skador på skrov överbyggnad och kanter av plast. Idealisk för slutfinish över plastreparationsprodukter. Kan appliceras i väldigt tunna lager för finreparation.

  • Reparerar bucklor, repor och småhål
  • Perfekt för tunnare strukturer
  • Lättslipat
  • Bearbetningstid: 3 min
  • Färg: mörkgrå
  • Slipbar: 25 till 30 min

3 i lager (kan restnoteras)

Lagersaldo uppdateras en gång per dygn och är endast en uppskattning.

Artikelnr: 8718531361219 Kategori: Etikett:

Beskrivning

Säkerhetsinformation

Fara
Brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Misstänks kunna skada det ofödda barnet. Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.
Skyddsangivelser
Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten (eller duscha). VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser.

Ytterligare information

Volymvikt 0,54 kg