Saltsyra 30% 1 liter

255,00 kr / st

Dålig lukt som kommer från slangar och rör orsakas t.ex. av slangens diameter (en smal slang täpps lättare till av saltavlagringar och toalettpapper) och materialets kvalitet och ålder.

Motverka detta genom att först skölja igenom toalettstolen med ljummet färskvatten. Blanda 1 liter 19% saltsyra (HCl) med 1 liter ljummet vatten. Blandningen ger en koncentration på ca 10% saltsyra. Beräkna ca 4 liter per toalett eller ca 1 liter per meter slang.

Häll det ljumna vattnet i toalettstolen och häll därefter i saltsyran. Var försiktig och använd skyddsglasögon och gummihandskar – mycket frätande!

Pumpa ut blandningen med saltsyra och låt blandningen ligga i septiktanken över natten, ca 10 timmar. Skölj därefter igenom systemet med färskvatten. Pumpa in vinäger som får stå i septiktanken över vintern.

Farligt gods, denna produkt kan därför endast avhämtas i vår butik.

16 i lager (kan restnoteras)

Lagersaldo uppdateras en gång per dygn och är endast en uppskattning.

Beskrivning

Säkerhetsinformation

Fara
Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelser
Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik att inandas ångor. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet/ behållaren lämnas till kommunens återvinningscentral. Kontakt med vissa metaller (t ex aluminium, zink) kan bilda explosiva gasblandningar med luft. Produkten avger irriterande ångor av väteklorid redan vid låga temperaturer. Kan orsaka sänkning av pH i vattendrag och kan på så sätt vara farligt för vattenorganismer.
Innehåller saltsyra 25-34 vikt %.

Ytterligare information

Volymvikt 1,25 kg