Vårda din rigg

En grundlig översyn av den stående riggen rekommenderas av din rigg varje år eller inför en längre seglats.

Stående rigg

 • Torka av stående rigg med trasa och lösningsmedel.
 • Kontrollera om något stag eller vant har brustna kardeler. Om en eller flera kardeler har brustit måste staget eller vantet ersättas med nytt. Byt då ett ”helt par”, exempelvis båda toppvanten, båda aktre undervanten etc. Hela paret skall bytas även om skada endast kan konstateras på en av vajrarna. Motsvarande vajer har haft samma påkänning. Seldéns rekommendation är att byta ut stående riggen efter 20 000 Nm vilket anses vara stagets tekniska livslängd.
 • En stående rigg som ligger an mot masten hela vintern kan orsaka korrosionsskador på masten genom galvanisk reaktion mellan stål och aluminium. Risken är speciellt stor vid hög fuktighet och hög salthalt.
 • Den stående riggen rullas ihop och förvaras separat.
 • Koppla loss eventuellt rullfocksystem och tag av delar såsom linstyrning, trumma och fallsvirvel.
 • Rengör vantskruvarnas gängor med lösningsmedel och smörj därefter med Seldén vantskruvsolja.
 • Kontrollera terminaler, togglar, förlängningslänkar, vantskruvar, riggbultar och saxpinnar. Byt ut delar som är deformerade, spräckta eller på annat sätt defekta.

Spridare

Koppla loss vantspridare och all stående rigg. Demontera spridarnockarna från vantspridarna. Kontrollera att ingen kardel i vajern har brustit vid spridarnockarna. För att underlätta vid nästa riggning kan spridarnockarna sitta kvar på vanten. För länkad rigg är det vanligen inte nödvändigt att förändra inställningen på de vantskruvar som är fästade i spridarnockarna.

Löpande rigg

 • Dra ur löpande rigg ur masten och ersätt med tunna pilotlinor. Pilotlinan knopas noggrant i haländen av ett fall. Alternativt syr man en ögla i fallets ända där pilotlinan fästes. När fallet dras ur, dras pilotlinan in i masten. Detta gör att man kan tvätta den löpande riggen och eventuell stöldrisk elimineras.
 • Kontrollera den löpande riggen avseende onormalt slitage på tågvirke, taglingar, splitsar och brustna vajerkardeler. Nöj dig inte med att konstatera eventuellt slitage utan försök ta reda på varför det uppstått och åtgärda felet.
 • Om den löpande riggen lämnas kvar på masten skall fallens eventuella vajerdel dras ur masten, rullas ihop och därefter inte ha kontakt med aluminium. Detta för att undvika galvanisk korrosion. Tänk på att alltid ha en stoppknop i fallets halända.
 • Se över schacklar, i synnerhet snabbschacklar avseende sprickbildningar, deformation och att de låser ordentligt.

Mast och bom

Anodiserade profiler

 • Skölj mast, bom, spinnakerbom, kickstång och rullfocksystem med vatten. Spola gärna invändigt också.
 • Tvätta med milt rengöringsmedel, exempelvis diskmedel. Skölj därefter noggrant eftersom de flesta rengöringsmedel innehåller ämnen som kan ge frätskador på aluminium. Låt detaljerna torka. Noggrann rengöring är i synnerhet viktig vid mastfoten där risken för korrosion är störst.
 • Kontrollera noggrant alla bärande beslag och håltagningar avseende sprickor, deformationer, slitage/glapp, fastsättning, korrosion samt åldring (plast).
 • En genomgående mast ska undersökas i däcksnivå avseende bucklor och sprickor.
 • Kontrollera eventuell styrbygel för genuafallet. Vid användning av rullfocksystem leds ibland genuafallet genom en bygel av brons. Om wirefall används slits bygeln, vilket är meningen. Då slits nämligen inte fallet. Kontrollera eventuellt slitage av bygel och byt densamma om du räknar med att den inte klarar en säsong till. Mer information om detta finns i instruktion för Furlex rullfocksystem.
 • Bomnocken är fästad med skruv. För att dessa skall kunna lossas måste gängorna smörjas varje säsong. Lossa och smörj en skruv i sänder.
 • Kontrollera att rörliga delar (trissor, låsarmar i bomhals mm.) ej fastnat.
 • Smörj in alla riggens aluminiumprofiler med paraffinolja, alternativt silikonfri båtpolish eller vax. Detta tätar profilernas porer och bevarar ytans glans. Även gjutna detaljer mår bra av denna behandling.

Målade profiler

 • Målade master och bommar sköts på motsvarande sätt som anodiserade profiler. Det är dock extra viktigt att noggrant kontrollera, och åtgärda, skador som penetrerat det målade skiktet.
 • Vid bättringsarbeten ska ”våt” färg användas. Skaffa en färg som är ämnad för målning av aluminium, välj ut rätt nyans och följ tillverkarens instruktioner.

Om man önskar borra eller såga i en målad mast bör följande råd följas:

 • Vatten och luft får inte ha långvarig kontakt med en oskyddad aluminiumyta. Om så är fallet är det stor risk att korrosion tränger in under färgen, vilket i sin tur bildar blåsor.
 • Som skydd rekommenderas att beslag isoleras från masten med tätningsmassa, exempelvis Sikaflex. En exponerad aluminiumyta behandlas med grundfärg och bättringsfärg.

Skada eller skönhetsfel?

Lär dig skilja på vad som skall betraktas som skada, och åtgärdas, och vad som kan betraktas som skönhetsfel. Försök att härleda varför en skada eller ett skönhetsfel uppkommit, och vidtag åtgärder för att detta inte skall upprepas.

Exempel på skador

 • Buckla i mast- eller bomprofil. Beskriv bucklans djup, omfång samt placering. Därefter föreslår vi vad som behöver göras.
 • En permanent böj i mastprofilen. Om böjen inte går att trimma bort är detta att betrakta som en allvarlig skada.
 • Korrosionskador på rostfria detaljer, dvs. skador som gått på djupet och inte går att polera bort. Delen måste bytas.
 • Lösa beslag. Återmontera med korrekta popnitar/skruvar.
 • Kardelbrott. Byt vajer. Byt även motsvarande vant på ”andra sidan” om det rör sig om tvärskeppsriggen.
 • Sprickbildningar i kolfiberprodukter. Låt alltid en yrkesman reparera skador av denna typ. Detta material är avsevärt känsligare för skador än aluminiumprodukter och måste hanteras varsamt. En spinnakerbom i kolfiber som tappas i däck och utsätts för punktbelastning får lätt en liten sprickbildning. När bommen senare används under normala former utvecklas skadan och bommen går av.

Exempel på skönhetsfel

 • Repor och skav på anodiserade ytor såsom mast- och bomprofil. Ett skadat anodiseringsskikt självläker genom att materialet oxiderar. Oxiden bildar ett skyddande skikt över skadan. Polish- och vaxbehandling ger också ett skydd för den exponerade ytan.
 • Brunaktig missfärgning kan förekomma på allt rostfritt material. Om det går att polera bort är det endast ett skönhetsfel.
 • Missfärgning av kolfiberprodukter. Produkterna är behandlade med UV-skydd men efter en tid i solen kan kolfiberprodukter förlora sin ytglans och i vissa fall missfärgas. Detta påverkar dock inte produktens styrka. En kolfiberprodukt som förvaras i tätslutande eller fuktigt material (plast, filt eller dyligt) kan få ljusa fuktfläckar. Dessa försvinner efter uppackning.

Förvaring

 • Mast, bom och rullfocksystem vinterförvaras luftigt. Likrännor placeras nedåt för att förhindra vattenansamlingar och därmed frostsprängning. Detta är särskilt viktigt för rullfocksystem. Masten får under inga omständigheter läggas in i plast eller annat tättslutande material.
 • Undvik att förvara en målad mast eller bom på armar med slitskydd av vattenabsorberande material. Fukten orsakar blåsor i färgen. Textil och mjukt trä är värst. Nylon och hårt trä är bäst.
 • Att använda masten som ås för presenningen kan vara praktiskt men se i så fall till att den skyddas mot slitage. Anodiseringsskiktet är endast 20 my (20 tusendels millimeter) tjockt och kan slitas ner av en presenning som gnider mot ytan. Resultatet kan bli permanenta skönhetsfel.
 • Kolfiberprodukter är, som beskrivs ovan, känsliga för punktbelastningar och måste hanteras varsamt.

Att tänka på när man monterar nya beslag

 • För att minska risken för korrosion måste man isolera mellan beslag och profil om dessa är av olika metalliska material. Använd zinkkromatprimer eller liknande. Man kan också använda mellanlägg, exempelvis nylonplatta. Särskilt stor är korrosionsrisken då beslag av syrafast stål monteras på aluminium. Korrosionsrisken ökar med storleken på kontaktytan. Beslag av mässing eller andra kopparlegeringar skall aldrig monteras så att de kommer i kontakt med aluminium. Av korrosionsskäl är popnit i Monellegering det mest lämpliga fästelementet, speciellt vid montage i tunnväggiga (< 3 mm) profiler. Den del av popniten som är innanför mastprofilen skall ha en längd motsvarande 1,0-1,5 x nitens diameter. Popnitens splint skall alltid slås ut. Den är tillverkad i stål och kommer att rosta med missfärgning som följd.
 • Om maskinskruv används skall dessa isoleras med låsvätska eller vattenfast fett.
 • Specialistkunskaper och verktyg krävs för alla typer av arbete på kolfiberprodukter.

För ytterligare tips om hur du vårdar din rigg på en båt som sällan riggas av, eller om du vinterförvarar din båt med masten på rekommenderar vi att du läser Råd och Tips från Seldén Mast.