Nils Malmgren Spackel Elastic 705 1,725 kg

399,00 kr / st

NM Spackel Elastic 705 är ett elastiskt, tvåkomponent lösningsmedelsfritt epoxispackel  som består av NM Spackel Elastic705 + NM Härdare 706. Elasticiteten som är god, bibehålles vid temperaturer ner till -30°C. Vidhäftningen är mycket god till de flesta material. NM Spackel Elastic 705 är ett tixotropt spackel och rinner därför inte på vertikala ytor.

4 i lager (kan restnoteras)

Artikelnr: 00234 Kategorier: , ,

Beskrivning

Säkerhetsinformation – NM Spackel Elastic 705

Varning
Innehåller epoxiförening. Kan orsaka allergisk reaktion. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga effekter på vattenlevande organismer med långtidsverkan.
Skyddsangivelser
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik utsläpp till miljön. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående  ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas till återvinningsstation.

Säkerhetsinformation – NM Härdare 706

Fara
Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan orsaka allergisk reaktion.
Skyddsangivelser
 Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till återvinningsstation.

Mer information

Vikt 1.9 kg
Tillverkare

Bas

NM Spackel Elastic 705

Härdare

NM Härdare 706

Blandningsförhållande

100 – 15 viktdelar bas/härdare

Densitet

1440 kg/m³

Viskositet

Tixotrop

Potlife 100 g, 20°C

30 minuter

Töjning +20°C

mer än 50 %

Töjning ‐20°C

mer än 30 %

Hårdhet

80 Shore A

Lägsta härdningstemperatur

+5°C

Kulör

Grå

Rengöring

Verktyg görs rent med aceton

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera ”Nils Malmgren Spackel Elastic 705 1,725 kg”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *