Gelcoatspackel BHP

165,00 kr259,00 kr / st

Gelcoat spackel finns i ett 30-tal kulörer och passar till de vanligaste båtarna på den svenska marknaden. Produkten är avsedd att användas för reparationer av mindre skador i ytskiktet på skrov och däck. Slutresultatet blir en i det närmaste osynlig reparation i exakt samma färg. Spacklet är av en speciell trögflytande typ som gör att den inte flyter ut. Det går således att reparera vertikala ytor utan att tejpa över det skadade stället. Spacklet är förpackat i 100 g plåtburk. Härdare följer med varje förpackning. OBS! På alla Jotuns-NORPOLs tresiffriga färgnummer, är numera alla femsiffriga. Ex 211 = 20011. Även andra färgnummer och vissa RAL och NCS kan levereras efter beställning.

Lagersaldo uppdateras en gång per dygn och är endast en uppskattning.

Artikelnr: 0307x Kategorier: ,

Beskrivning

Säkerhetsinformation

Fara
Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadligt vid inandning. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Misstänks kunna skada det ofödda barnet. Orsakar skador på hörseln genom lång eller upprepad exponering vid inandning. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelser
Får inte utsättas för värme, gnistor, öppen låga, heta ytor. – Rökning förbjuden. Inandas inte dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Vid brand: Släck med torr sand, släckpulver eller alkoholbeständigt skum.
Innehåller Kobolt bis (2-etylhexanoat). Kan framkalla en allergisk reaktion. 63.4 % av blandningen består av ingredienser av okänd akut toxicitet. 63.4 % av blandningen innehåller beståndsdelar med okänd fara för vattenmiljön.

Ytterligare information

Volymvikt N/A