* Jotun Benar UVR 750 ml

439,00 kr / st

Benar UVR är en väderbeständig, blank alkydolja för exotiska träslag. Benar UVR ger ett elastiskt och mycket väderbeständigt skydd. Den minskar fuktinträngning i träet och har en svag gyllenbrun kulör som förstärker glöden hos tropiska träslag. Benar UVR innehåller UV-filter som skyddar träet mot missfärgning och gråning förorsakat av ljuset. Den ger en god inträngning och förankring till underlaget. Den behåller sin elasticitet under en längre tid och ger därför förstklassigt skydd av ädla träsorter. Benar UVR skall endast användas utomhus. Den är speciellt lämpad som skydd av ädla träsorter som teak, mahogny etc.

Slut i lager

Meddela mig när varan finns åter i lager

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Artikelnr: 04200 Kategori:

Beskrivning

Säkerhetsinformation

 

Fara
Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser
Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar. Undvik utsläpp till miljön. Inandas inte ånga. Sök läkarvård om du mår illa. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. Innehållet/behållaren lämnas som avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter.
Innehåller kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, aromatiska (2-25%, (<0,1% bensen) 4,5-diklor-2-n-oktyl-4-isotiazolin-3-on (DCOIT) 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on (OIT).

Ytterligare information

Volymvikt 0,84 kg