* Respect Deep Coat No. 1, 1 liter

199,00 kr / st

Impregneringsolja Respect för nytt eller renskrapat trä av alla slag. Strykes vått-i-vått tills träet är mättat. Innehåller linolja. Efterbehandlas med Respect Top Coat No2 ovan vattenlinje.

1 i lager

Lagersaldo uppdateras en gång per dygn och är endast en uppskattning.

Artikelnr: 8718531361713 Kategori: Etiketter: , , ,

Beskrivning

Säkerhetsinformation

 

Fara
Brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Misstänks kunna skada fertiliteten. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. P331 Framkalla INTE kräkning. Förvaras inlåst. Innehållet / behållaren lämnas till godkänd uppsamlingsstation för farligt avfall.
Innehåller Destillat (petroleum) , vätebehandlade lätta 60-100 %, Koboltbis (2-etylhexanoat) < 0,4 %, Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska kolväten, <2% aromatiska < 0,3 %.

Ytterligare information

Volymvikt 1,3 kg