International Compass

429,00 kr / st

Compass är en enkomponent fernissa som är lämplig på både ut- och invändiga ytor. Den har exeptionellt bra hållbarhet och ger ett långvarig bärnstensfärgat utseende. Den slitstarka ytan är reptålig och har även bra resistens mot kemikalier.

  • Lämplig för alla träytor både utvändigt och invändigt, även feta träslag som teak och iroko
  • Innehåller HALS och UV-absorberare som skyddar träet mot solljus
  • Påför två skikt per dag och slipa mellan vartannat eller vart tredje skikt

Lagersaldo uppdateras en gång per dygn och är endast en uppskattning.

Artikelnr: YVA501 Kategori:

Beskrivning

Säkerhetsinformation

 

Varning
Brandfarlig vätska och ånga. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelser
Läs etiketten före användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Använd skyddshandskar. Använd ögon- eller ansiktsskydd. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik utsläpp till miljön. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller dusch. Förvaras svalt. Innehållet/behållaren lämnas som avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter.
Innehåller Hydrocarbons, C9-C11, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics.

Ytterligare information

Volymvikt N/A
Tillverkare

Användningsområde

Ovan vattenlinjen

Glans

Högblank

Underlag

Trä

Appliceringsmetod

För alla användare: pensel eller rulle
För yrkesmässigt bruk: sprutlackering

Rekommenderat antal skikt

3-5

Täckförmåga

12,9 m²/liter